Prejsť na obsah

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 
 • Vzorový formulár na vykonanie reklamácie nájdete TU.
 •  Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu www.margaretakatona.com.
 • Tento reklamačný poriadok vychádza zo Všeobecných obchodných podmienok na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.margaretakatona.com.
 • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2019.

 

NÁROKY Z CHYBNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

 
 • Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky alebo nemá oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k dohodnutej alebo oprávnene očakávanej vlastnosti, ak sa nehodí na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť alebo akosť nezodpovedá iným zákonným zmluvným alebo predzmluvným parametrom , jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
 • Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov (fyzická osoba), prípadne do 1 roka (právnická osoba) od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny, najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka iba tejto súčasti.
 • Počas 6 mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri jeho prevzatí.
 • Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, a to najmä tým, že tovar bol používaný na iný ako obvyklý alebo predávajúci určený účel. Predávajúci taktiež nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania.
 • Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe (fyzická osoba), alebo 12 mesačnej záručnej dobe (právnická osoba) alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode či záručnom liste. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy:
  • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
  • bezplatné odstránenie vady opravou,
  • primeranou zľavou z kúpnej ceny,
  • vrátením kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy. 
 •  
 • Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.
 • U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy, má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane alebo má tovar väčší počet vád, môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na použitie.

 

POSTUP PRE VYKONANIE REKLAMÁCIE

 
 • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od jej zistenia. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť na adrese BEAUTY DESIRE CZ, s.r.o., U Výmoly 375, 250 87 Mochov, ČR, alebo osobne na ktorejkoľvek z prevádzok predávajúceho.
 • V reklamácii je kupujúci povinný oznámiť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.
 • Zmena voľby spôsobu vybavenia reklamácie bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.
 • Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 • Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru u predávajúceho.
 • Lehota na vybavenie reklamácie beží odo dňa odovzdania/doručenia tovaru, ktorý je predmetom reklamácie predávajúcemu.
 • Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 10 pracovných dní rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie.
 • Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.
 • Reklamáciu vady, vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú písomne na dlhšej lehote.
 • Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.
 • Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu uplatnenia reklamácie o dobu uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.
 • Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti.
 • Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu.