Přeskočit na obsah

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
 • Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete ZDE.
 • Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.margaretakatona.com.
 • Tento reklamační řád vychází ze Všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.margaretakatona.com.
 • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.června 2019.

 

NÁROKY Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST

 
 • Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se ke sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí-li se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
 • Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (fyzická osoba), případně do 1 roku (právnická osoba) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 • Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.
 • Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
 • Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době (fyzická osoba), nebo 12 měsíční záruční době (právnická osoba) nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • bezplatné odstranění vady opravou,
  • přiměřenou slevou z kupní ceny,
  • vrácením kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 • Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 • U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 • Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

POSTUP PRO PROVEDENÍ REKLAMACE

 
 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn uplatnit na adrese BEAUTY DESIRE CZ, s.r.o., U Výmoly 375, 250 87 Mochov, nebo osobně na kterékoliv z provozoven prodávajícího.
 • V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 • Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 • Nezvolí- li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.
 • Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení.
 • Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 • Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě.
 • Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 • Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
 • Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 • Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.